Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 2/2020 дел.бр.: 322/01 од 26.05.2020. године, наручилац ОСНОВНA ШКОЛА „КИЗУР ИШТВАН“ СУБОТИЦА упућује

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ-ПОСТАВЉАЊЕ ТАРТАН ОБЛОГЕ НА ПОСТОЈЕЋЕМ ОШАРКАШКОМ ТЕРЕНУ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН број 2/2020

 

                                                                                                                                           Председник комисије:

                                                                                                                                           Данијела Хорвацки Кркљуш

Конкурсна документација:

https://drive.google.com/file/d/1U1E4XyQ7yd0xrdSmEXw40kGmwoSZ0kuY/view?usp=sharing

Позив за достављање понуда:

https://drive.google.com/file/d/1QMUBFOtu0UTiT_fklxeMXxPoJuLIhpzF/view?usp=sharing

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр 2/2020.

https://drive.google.com/file/d/1M5KpoTwda0Wh2F9n426BoxRlzfHHoOte/view?usp=sharing

****************************************************************************************************

Felhívás a 2/2020-аs számú kisértékű közbeszerzésre:

https://drive.google.com/file/d/1U1E4XyQ7yd0xrdSmEXw40kGmwoSZ0kuY/view?usp=sharing

Ajánlattételek:

https://drive.google.com/file/d/1QMUBFOtu0UTiT_fklxeMXxPoJuLIhpzF/view?usp=sharing

A 2/2020-as számú kisértékű közbeszerzés szerződés jogának odaítélése

https://drive.google.com/file/d/1M5KpoTwda0Wh2F9n426BoxRlzfHHoOte/view?usp=sharing

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.